Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

Türkiye’de kadına karşı ayırımcılığın ve şiddetin önlenmesine yönelik önce “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013”, daha sonra “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015” ve akabinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020“ hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu eylem; eğitim, sağlık, güvenlik, adalet hizmetlerini sunan kamu ve özel kurum çalışanları ile tüm merkezi ve yerel yönetim birimlerinin yöneticileri ve personelinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak için eğitimlerin verilmesini stratejik hedefler arasında belirtmiştir.

Ayrıca 8 Mart 2016 tarihli “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi" de üniversitelerde yöneticiler ve personelde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratmak için eğitim programlarının düzenlenmesini ve ders müfredatlarına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi”nin seçimlik veya zorunlu olarak konulmasını belirtmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi bahsedilen gelişmeler doğrultusunda önemi artan konu haline gelmiş, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda donanımlı, yetkin eleman ihtiyacını artırmıştır.

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ESKAR) MÜSEM bünyesinde düzenlemiş olduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı kariyer gelişiminde bu konuyu ön plana alan bireysel katılımcılara açıktır. Ayrıca program gerçekleştirdiği faaliyet gereği toplumsal cinsiyet eşitliği zihniyeti oluşmuş ve/veya gelişmiş personel ile hizmet vermek isteyen kuruluşların personeline sunacağı hizmet içi eğitim programı özelliği de taşımaktadır. Sertifika programı, bu konuda gelecekte ders vermeyi planlayan eğiticilerin eğitimine de katkı sağlayacak niteliktedir.


Program Tarihi
Eylül 2017'de başlayacaktır.


Program Süresi
60 saat


Program Ücreti
1100 TL (KDV dahil)


Program Konuları

Ders Adı

Öğretim Üyesi

Demokrasi, İnsan Hakları, Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Prof. Dr. Bihterin Dinçkol - MÜ Hukuk Fak.

AİHM Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet

Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar - MÜ Hukuk Fak.

Aile Modelleri, Gelenek ve Toplumsal Roller

Doç. Dr. Aylin Akpınar - MÜ Fen Edebiyat Fak.

İslam’da Kadın

Prof. Dr. Hülya Alper - MÜ İlahiyat Fak.

Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özerkek - MÜ İktisat Fak.

İşgücü Piyasaları, Çalışma Hayatı ve Toplumsal Cinsiyet

Doç. Dr. Şule Daldal - MÜ İktisat Fak.

Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 

Prof. Dr. M. Erdem Özdemir - MÜ Hukuk Fak.

Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Doç. Dr. İpek Sağlam - MÜ Hukuk Fak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet 

Doç. Dr. Aylin Akpınar - MÜ Fen Edebiyat Fak.

Türk Ceza Kanunu’nda Kadına Karşı Şiddete İlişkin Suç Tipleri

Yrd. Doç. Dr. Gülfem Pamuk Şiviloğlu - MÜ Hukuk Fak.

Toplumsal Cinsiyet Esaslı Bütçeleme

Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz - MÜ İktisat Fak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yrd. Doç. Dr. Arzu Ertürk - MÜ Hukuk Fak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dil

Öğr. Gör. İrem Konca - MÜ Yabancı Diller YO.

Edebiyat ve Kadın

Prof. Dr. Baki Asiltürk - MÜ Fen Edebiyat Fak.

Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Doç. Dr. Yasemin Erdem - MÜ Fen Edebiyat Fak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eğitim

Öğr. Gör. Dr. Esra Molu - MÜ Fen Edebiyat Fak.

Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yrd. Doç. Dr. Özlem Gürkan - MÜ Sağlık Bilimleri Fak.

Spor ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Prof. Dr. Hülya Aşçı - MÜ Spor Bilimleri Fak.

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Doç. Dr. Ebru Özgen - MÜ İletişim Fak.

Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Doç. Dr. Esra A. Karaveli - MÜ Güzel Sanatlar Fak.

Dersler üçer saattir.


Eğitimciler

Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz (Koordinatör) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü’nden 1989 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Anabilim dalında 1992, doktorasını yine aynı Anabilim Dalı Doktora Programında 1996 yılında tamamlamıştır. 2008 yılında doçent olan Yılmaz 2013 yılında Profesör unvanını almıştır. MÜ İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesidir. MÜ Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2010-2014 tarihleri arasında MÜ YADYO Müdür Yardımcılığı yapmış olan Yılmaz, Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup 2016 yılında MÜ Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR)’ni kurmuş, hala müdürlük görevini yürütmektedir. Kayıt dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, Sosyal Devlet ve Sosyal Harcamalar, Kamu Maliyesi ve Türkiye’de Borç Sarmalı isimli kitapları bulunmaktadır. Kamu kesimi dengesi, vergi teori ve politikası, kayıt dışı ekonomi, sosyal devlet, kamu bütçesi, borçlanma, toplumsal cinsiyet esaslı bütçeleme konularında makale ve tebliğleri ile araştırmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hülya Alper Aslen Elazığ’lı olan Hülya Alper 1969’da Bursa İnegöl’de doğdu. Öğrenim hayatına İstanbul’da başladı. Önce Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nden (1987) sonra da Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1991). 1993 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda “araştırma görevlisi” olarak çalışmaya başladı. “Kur'ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberin Dindeki Konumu” adlı tezle M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993), “Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı” isimli çalışma ile de doktorasını tamamladı (2000). Sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere yaklaşık bir yıl İngiltere’de (1996–1997) bulundu. Kahire Üniversitesi Dârü’l-ulûm Fakültesi’nde “misafir ilim adamı” olarak çalışmalar yaptı (2002–2003). 2005 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında da doçent unvanı aldı. Ayrıca üç ay Londra Üniversitesi SOAS’da misafir ilim adamı olarak bulundu (2011). Nisan 2015 yılında da profesör kadrosuna atandı. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Hülya Alper’in Bir Kelâm Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2002), Bendeki Kahire (İstanbul: Kesit Yayınları 2007), Tevhidin Esasları (Ebü’l-Muîn Nesefî’nin Kitâbü’t-temhîd lî kavâidi’t-tevhîd’inin çevirisi İstanbul: İz Yayıncılık 2007), İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi (İstanbul: İz Yayıncılık 2008), Düşünmenin Anlamı (İstanbul: İz Yayıncılık 2015) adlı kitapları ile çeşitli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Bihterin Vural Dinçkol Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını bitirdi.1983 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevliliğine atandı. 1987-1988’de İngiltere’de bilimsel çalışmalarda bulundu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde doktora çalışmasını tamamladı ve “hukuk doktoru” unvanını aldı.1991 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliğine atandı. 1996 yılında Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doçenti oldu. 2002 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu üyelikleri ve Sağlık Hukuku ve Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Prof. Dr. Dinçkol’un yayınlanmış çok sayıda makalesi, bildirisi ve kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. F. Hülya Aşçı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Spor Psikolojisi üzerinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim dalından Doktora derecesini aldı. 1992-1994 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesinde, 1994-2000 yılları arasında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Dr Aşçı  2000 -2013 yılı arasında   Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalıştı. Halen Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Spor ve egzersiz psikolojisi alanında çalışan Aşçı, benlik algısı, fiziksel benlik algısı, egzersiz ve zihinsel sağlık ilişkisi, motivasyon, sosyal fizik kaygı gibi konular üzerine araştırma yapmaktadır.

Prof. Dr. Erdem Özdemir İstanbul Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında çalışmaya başlamış, Paris ve Lyon’da yaptığı bilimsel araştırmalardan sonra doktora tezini tamamlayan Özdemir, 2006 yılında “Doçent”, 2014 yılında “Profesör” unvanını almıştır. Prof. Dr. Erdem Özdemir’in, “İş Hukukunda İbraname Uygulamaları”, “İkale ve İstifa”, “İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları” isimli kitapları, çok sayıda makale ve karar incelemesi de yayınlanmış bulunmaktadır. “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku” isimli son çalışması 2014 yılında yayınlanmış olup, kitap güncellenerek 2. baskıya hazırlanmaktadır. Peryön İnsan Yönetimi Derneği’ nde Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir, çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans ve panele konuşmacı olarak katılmakta; eserleri, hukuki mütalaa ve görüşleriyle uygulamaya da yön vermektedir.

Prof. Dr. Bâki Asiltürk 1969’da Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Marmara Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı okudu. 1989’dan sonra aynı bölümde master ve doktora yaptı. 2011’de doçent, 2017’de profesör oldu. Halen, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve lisansüstü düzeyde; “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Cumhuriyet Döneminde Roman, Yazılı Anlatım: Metin İnceleme ve Oluşturma, Türk Romanında Anlatım Teknikleri, Batı Edebiyatında Akımlar, Modern Şiir Eleştirisi, Modern Türk Şiirinde İzlekler, Modern Türk Şiirinde Manifestolar” vd. dersleri vermektedir. Makale, deneme ve eleştirilerini 1990’lardan bu yana Varlık, Kitap-lık, Hürriyet Gösteri, Türk Dili, Milliyet Sanat gibi dergilerde yayımladı, yayımlıyor. 2006-2011 arasında YKY Şiir Yıllığı’nı hazırladı. Şiirlerinde ve poetik denemelerinde Bâki Ayhan T. imzasını kullanıyor. Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa, Hilesiz Terazi, Türk Şiirinde 1980 Kuşağı, Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Hastalık, Yazılı Anlatım: Metin İnceleme Oluşturma, Kırmızı Kalem Kutusu, Edip Cansever’in Poetikası isimli kitapları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Yasemin Tümer Erdem Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yaptı. 1999 yılında Tanzimat’tan Sonra Osmanlılarda Kızların Eğitimi (1839-1908) başlıklı Yüksek Lisans tezini, 2007 yılında II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kızların Eğitimi adlı doktora tezini tamamladı. Eğitim ve kadın tarihi üzerine çalışmalar yaptı. 2016 yılında Yakınçağ Tarihi Anabilim dalında doçent oldu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir.

Doç. Dr. Ebru Özgen 1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Ebru Özgen, aynı yıl fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2012 yılında doçent olan Özgen'in, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Çalışanım Sen Çok Yaşa, Sosyal Medya Akademi ve Ağdaki Şüphe Bir Sosyal Medya Eleştirisi isimli dört tane kitabı yayınlanmıştır. Halen İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Özgen, iletişim ve etik, toplumsal cinsiyet, çocuk gelinler, kadın ve medya alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Doç. Esra Aliçavuşoğlu Karaveli 1996'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı kurumda, 1999'da yüksek lisansını; 2005'te ise "1980 Sonrası Türk Sanatı'nda Sanatçının Yaratımında Kendilik Temsili" başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 1996-2002 yılları arasında; Cumhuriyet Gazetesi'nde kültür-sanat muhabirliği, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan Sanat Dünyamız dergisinde editörlük, Tarih Vakfı İstanbul Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. Halen sanat tarihi derslerini verdiği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. AICA Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği üyesidir.  2006-2010 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde, halen ise tasarım kültürü dergisi Arredamento Mimarlık'ta ve süreli diğer yayınlarda aylık sanat eleştirileri ve yazıları yazmaktadır.

Doç. Dr. İpek Sağlam 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda “Tüzel Kişilik Örtüsünün Aralanması (Amerikan ve İngiliz Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak)” başlıklı tezi ile,  doktora eğitimini ise yine aynı anabilim dalında “Elektronik Sözleşmeler” isimli tezi ile 2003 yılında tamamlamıştır. 2015 yılında, “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması (CISG m. 14-24)” başlıklı tezi ile Doçent ünvanını kazanmış olup ve halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Şule Daldal Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde öğretim üyesidir. Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sanayileşme politikaları, küreselleşme, çalışma ilişkileri, sosyal politika ve toplumsal cinsiyet alanlarında dersler vermektedir. “Kuralsız Kapitalizm Batağında Emek“ adlı kitabı Alan Yayıncılık tarafından 2010 yılında yayınlanmıştır. 2014-2015 döneminde TÜBİTAK bursu ile gittiği Berlin de Türk kadın işçiler ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bir kız çocuğu annesidir.

Doç. Dr. Aylin Akpınar Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1981’de mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. 1984 yılında misafir araştırmacı olarak İsveç’e gitmiş, İsveç’te Uppsala Üniversitesi’nden Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. 2006 yılından beri Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olan Akpınar, 2006-2009 yılları arasında üç yıl süreyle Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. İlgi ve araştırma alanları arasında; toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları, aile sosyolojisi, uluslararası göç, toplumsal değişme ve küreselleşme yer almaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Özlem Can Gürkan 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nu bitirdi.  1999 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalından yüksek lisans, 2005 yılında ise doktora derecesini aldı. 1995- 1999 yılları arasında Alman Hastanesinde çalıştı. 1999 Nisan ayında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı ve halen aynı göreve devam etmektedir. Bölümünde, kadın sağlığı alanında yürüttüğü derslerin yanı sıra en önemli ilgi alanı kadına yönelik şiddetle mücadele olan Yrd.Doç.Dr. Özlem Can Gürkan, aynı bölümde Aile İçi Şiddet dersini  yürütmektedir. Çeşitli konularda yayınlanmış birçok makalesi, tamamlanmış projeleri ve kitap bölüm yazarlıkları bulunmaktadır.

Yrd. Doç.Dr. Oya Boyar Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı Üniversite’de yüksek lisans programını tamamladı. Kamu hukuku doktora programını 2008’de Marmara Üniversitesinde tamamlayan Boyar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Ağustos 2016’dan beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Başta anayasa yargısında yorum olmak üzere anayasa yargısı, anayasa teorisi ve temel haklar üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Arzu Arslan Ertürk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mayıs 1996’da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Akademik çalışmaları için bir yıl İngilterde ve bir yıl Almanya’da bulunmuştur. “Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu” başlıklı doktora tezi kitap halinde basılmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özerkek Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan yardımcılığı ve Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Lisans derecesini aynı bölümde, yüksek lisansını ise ABD’de Central Michigan Üniversitesi (CMU)’nde tamamlamıştır. İngilizce İktisat alanında doktora derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat programından almıştır. Kendisine CMU tarafından Paul Mathis ödülü (2003),  TÜBİTAK yurtiçi doktora bursu (2005-2008) ve TÜBİTAK ULAKBİM yayın teşvik ödülü (2011) verilmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. ESKAR tarafından çıkarılan MÜ Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi editörüdür. Çalışma alanları kalkınma iktisadı, makro iktisat ve işgücü iktisadıdır.

Yrd. Doç. Dr. Gülfem Pamuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. University of Malta İnsan Hakları yüksek lisans programını tamamladı. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku doktora programını 2012’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Öğr. Gör. İrem Konca T.E.D. Ankara Koleji’nden mezuniyetini takiben lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Batı Diller ve Edebiyatları Bölümü’nde tamamladı. Warwick Üniversitesi ‘nde (U.K.) Cultural Studies konusunda 1 yıllık lisansüstü sertifika programına katılan Konca, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Bölümü’nde yaptı ve yine aynı bölümde doktora derslerini tamamladı. Halen doktora tezini KU Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) yazmakta olan İrem Konca, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisidir ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Merkezi (ESKAR) Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. ESKAR tarafından çıkarılan M.Ü. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi editörüdür. “The Legal Status and the Professional Self-Images of Translators in Turkey” (İrem Üstünsöz) başlıklı yüksek lisans tezi Lambert Academic Publishing tarafından yayınlanan Konca’nın, Çeviribilim alanında, çevirini ideolojik ve hukuksal boyutunu, yeniden çeviri olgusunu ve çeviri tarihini ele alan ulusal ve uluslararası yayınları mevcuttur.

Öğr. Gör. Dr. F. Esra MOLU Marmara Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisidir. Aynı zamanda Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Erasmus Koordinatorlüğü görevlerini yürütmektedir ve Marmara Üniversitesi Uluslararasi İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi Uluslararası Ortaklıklar Biriminde 2009 yılından bu yana danışman olarak görev yapmaktadır. "Readings in Social and Cultural Anthropology" ve "Social Stratification and Mobility", "Sosyoloji, Sosyal Antropoloji ve Mesleki Ingilizce", "Anthropologie" derslerini yürütmektedir. Çalışma alanları içerisinde; toplumsal cinsiyet sosyalleşmesi ve eşitliği, toplumsal eşitsizlikler, uluslararası değişim programları ve eğitim, çocuk sosyolojisi ve çocuk hakları yer almaktadır.

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 15.06.2017 16:21:58 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi