Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitim Programı

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, Daire Başkanlığı’na gelen görüş ve öneriler ile Daire Başkanlığı’nca resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtilmiştir.

Yapılan söz konusu duyurunun ikinci ekinde 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için “2 - Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” koşullarına yer verilmiştir.

Yapılan söz konusu duyuru EK-1’de 65 ana kod numaralı bölümünde 16 kalem halinde bilirkişilik alt uzmanlık alanları sayılmıştır. Bu alt uzmanlık alanlarından bir tanesi de Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar’dır. Yapılan duyuruda nitelikli hesaplamalar alanında en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak bilirkişiliğe müracaat için ayrı bir koşul belirtilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz söz konusu ihtiyaca cevap vermek için bu alanda 24 saatlik eğitim programı açmıştır.

Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda borçlar hukukuna ilişkin mevzuatlardan kaynaklanan nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabileceklerdir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası


Program Tarihi

02-03-04 Kasım 2018 (Cuma-Cumartesi-Pazar)


Program Süresi

Toplam eğitim 24 ders saatten oluşmaktadır.


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Önlisans ya da lisans diplomasının aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)


Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866)

IBAN No
TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır 


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Murat Topuz


Eğitmenler

Prof. Dr. Haluk Sümer
Doç. Dr. Canan Yılmaz

Eğitmenlerin görev alacakları eğitim programları, akademik takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Program İçeriği

1 · Borç İlişkilerinin Kaynakları

2 · Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkilerine İlişkin Hesaplamalar

3 · Zararın Hesaplanmasında Nazara Alınan Kriterler

4 · Maddi Tazminatın Hesaplanmasında Nazara Alınacak Kriterler

5 · Ölüm ve Bedensel Zararlardan Kaynaklanan Tazminatının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Kriterler

6 · Sebepsiz Zenginleşmede İade Yükümlülüğüne İlişkin Hesaplamalar

7 · Sözleşmelerden Kaynaklanan Hesaplamalar-İfası Gereken Borç Hesaplamaları

8 · Borcun İfasında Sürelerin Hesaplanması Kriterleri

9 · Yabancı Para Üzerinden Yapılacak Ödemelere İlişkin Rayiç Hesaplamaları

10 · Yapılan İfalarda Mahsuplaşma Hesaplamaları

11 · Sözleşmelerden Kaynaklanan Munzam Zarar Hesaplamaları

12 · Borcun İfa Edilmemesine Bağlı Temerrüt Faizi Hesaplamaları

13 · Akdi Faiz Hesaplamaları

14 · Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Cezai Şart Hesaplamaları

15 · Satış ve Satış Türlerinde Satış Bedelinin Hesaplanması

16 · Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Hesaplamaları

17 · Ödünç Sözleşmelerinde Faiz Hesaplamaları

18 · Hizmet Sözleşmeleri ile Özel Hizmet Sözleşmesi Türlerinde İşçi Ücreti Hesaplamaları

19 · Eser ve İnşaat Sözleşmelerinde Ayıba İlişkin Hesaplamalar

20 · Vekalet Sözleşmesinde Ücret Hesaplamaları

21 · Tellallık, Komisyonculuk Sözleşmelerinde Ücret Hesaplamaları

22 · Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hesaplamalar

23 · Adi Ortaklıkta Kar Zarar Dağılımı Hesaplamaları

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 16.10.2018 16:03:43 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi