Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitim Programı

Ayrıntılı bilgi ve önkayıt için

(530) 788 33 79 - (507) 230 11 66 - (553) 837 91 02 - (553) 837 91 03


Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, Daire Başkanlığı’na gelen görüş ve öneriler ile Daire Başkanlığı’nca resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtilmiştir.

Yapılan söz konusu duyurunun ikinci ekinde 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için “2 - Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” koşullarına yer verilmiştir.

Yapılan söz konusu duyuru EK-1’de 65 ana kod numaralı bölümünde 16 kalem halinde bilirkişilik alt uzmanlık alanları sayılmıştır. Bu alt uzmanlık alanlarından bir tanesi de Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar’dır. Yapılan duyuruda nitelikli hesaplamalar alanında en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak bilirkişiliğe müracaat için ayrı bir koşul belirtilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz söz konusu ihtiyaca cevap vermek için bu alanda 24 saatlik eğitim programı açmıştır.

Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda borçlar hukukuna ilişkin mevzuatlardan kaynaklanan nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabileceklerdir.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılara 22 saat devam koşulunu sağlamaları şartıyla, Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası


Program Tarihi

Haziran 2019


Program Süresi

Toplam eğitim üç gün, 24 ders saatten oluşmaktadır.


Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)


Program İçeriği

A) Sosyal Güvenlik Hukuku’na İlişkin Davaların Kamu Düzenine Ait Oluşu ve Resen Araştırmanın Önemi

B) Hizmet Tesbit Davaları (4/1-a SSK)
1) Sigortalılığın Zorunlu Oluşu
2) İşverenin Tesbiti
3) Hak Düşürücü Süre Ve Resen Nazara Alınması
4) Delillerin Değerlendirilmesi, Tanıkların Sıfatları Ve Özellikleri
5) Kamu İşverenlerine Karşı Davaların Özellikleri
6) Hizmetin Geçtiği İşyeri
7) Yurtdışında Türk İşverene Tabi Geçici / Sürekli Çalışan Türk İşçiler
8) Tesbit Edilen Sürenin Net Ve Açık Olması
9) Sigorta Primine Esas Kazanç Tesbit İstemleri
10) İtibari Hizmet Tesbiti İstemli Davalar

C) Hizmet Tesbit Davaları (4/1-b Bağ-Kur Esnaf)
1) Sigortalılık Şartları (01.10.1972'den Bugüne Değişiklikler ile)
2) Sigortalılığın Başlangıç ve Bitişi
3) Tescili Engelleyen Yasal Düzenlemeler ve Dönemleri

D) Hizmet Tesbit Davaları (4/1-b Bağ-Kur Tarım ve Ek Madde 5/2925 Sayılı Yasa)
1) Sigortalılık Şartları
2) Sigortalılığın Başlangıç ve Bitişi
3) Tevkifata Dayalı Tescil ve Tesbit Davaları

E) İsteğe Bağlı Sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)

F) Çakışan Sigortalılık Halleri

G) Hizmet Birleştirme ile İlgili Uyuşmazlıklar (2829 Sayılı Yasa)

H) Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği (3201 ve 2147 Sayılı Yasa)
1) Borçlanılabilecek Süreler
2) Tam Yaşlılık, Malullük, Ölüm Aylığa Hak Kazanma Şartları
3) Sözleşme Kısmi Aylık Şartları
4) Borçlanılan Sürelerin Hangi Dönemlere Mal Edileceği
5) Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması

I) Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar ve Uyuşmazlıklar
1) Yaşlılık Aylığı Şartları Ve Geçiş Hükümleri
2) Yaşlılık Aylığı Alanların Çalışmaya Devam Etmeleri ve 5335 Sayılı Yasa
3) Ölüm Aylığı
   i) Hak Sahipleri
   ii) Başlangıcı Ve Kesilmesi
   iii) İki Aylık Alabilme İmkanı
4) Malullük Aylığı
   i) Malul Sayılma
   ii) Aylık Başlangıcı, Kesilmesi
   iii) Maluliyete Dayalı Erken Yaşlılık Aylığı
   iv) 3713 Sayılı Yasa Malulleri
5) Uzun Vadeli Sigorta Kolları Aylıklarının Birleşmesi
6) Belediye Başkanlığının Görev Makam Tazminatları

J) Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar ve Uyuşmazlıklar

K) Muvazaalı Boşanmaya Dayalı Davalar (5510 Sayılı Yasa 56. Madde)

L) Sağlık Sigortası
1) Özel Hastanelerde Gerçekleşen Tedaviler ile İlgili Uyuşmazlıklar
2) Kurumun Bedelini Karşılamadığı Malzeme ve İlaç ile İlgili Uyuşmazlıklar
3) Yersiz Sağlık Giderlerinin İadesi

M) Kurumun Yersiz Ödemeleri (5510 Sayılı Yasa 96. Madde)
1) Zamanaşımı
2) Talep Edilebilecek Dönem (Zaman Aralığı)

N) İşveren / Kurum Uyuşmazlıkları
1) Denetim Tutanakları ve Müfettiş Raporlarına Karşı İtiraz
2) Asgari İşçilik Uygulaması
3) Prim Borcuna İtiraz
4) 6183 Sayılı Yasa ile İlgili Takiplere Karşı İtiraz Davaları
5) Teşvik Yasalarından Yararlanma İle İlgili Davalar
6) Prim Hesabına Dahil Olmaması Gereken Ödemeler ile İlgili Davalar
7) Alt Üst İşveren Prim Borçları Sorumluluğu

O) Aylık Ve Gelir Hesapları

> 4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı

1 - İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
2 - İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
3 - İş Kazasının Bildirilmemesi veya geç bildirilmesi
4 - İş Kazasının Soruşturulması
5 - İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
     – Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
     – Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
     – İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
     – Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
     – İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
6 - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
7 - İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin Hesaplanması
8 - 5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak Sahiplerine Paylaştırılması
9 - Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
10 - Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması
11 - İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
12 - Peşin Sermaye Değerleri
13 - Peşin Sermaye Değeri Tabloları
14 - Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
15 - Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
16 - Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi
17 - Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 07.05.2019 15:30:49 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi