Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

İflas İdare Memurluğu Eğitim Programı

Ayrıntılı bilgi ve önkayıt için

(530) 788 33 79 - (507) 230 11 66 - (553) 837 91 02 - (553) 837 91 03


Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde iflas idare memurluğu faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılara, 22 saate devam koşulunu sağlamaları şartıyla, İflas İdar Memurluğu Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası


Program Tarihi

Haziran 2019


Program Süresi

Toplam eğitim üç gün, 24 ders saatten oluşmaktadır.


Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)


Program İçeriği

(1) İflas Hukuku

A. İflasın hukuki niteliği ve özellikleri

B. İflas organları

     I. İflasın resmi organları

        1. İcra dairesi

        2. İflas dairesi

        3. İcra mahkemesi

        4. Asliye ticaret mahkemesi

        5. Bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtayın iflasla ilgili hukuk daireleri

     II. İflasın özel organları

C. İflas sebebi

D. Her alacaktan dolayı iflas istenebilmesi

(2) İflasa Tabi Olan Kişiler

A. Tacirler ve TTK gereğince tacir sayılan kişiler

B. Tacir olmamalarına rağmen tacirlere ilişkin hükümlere tabi olan kişiler

C. Tacir olmadıkları halde iflasa tabi olan kişiler

     I. Şahıs şirketlerinin ortakları

     II. Miras ortaklığı

     III. Ticareti terk eden kişiler

     IV. Konkordato ile ilgili bazı hallerin gerçekleşmesi halinde iflas

     V. Banka yöneticileri ve denetçileri

     VI. Sermaye piyasası kurumu ortakları ve yöneticileri

D. İflasa tabi olmanın iflas davasının özel dava şartı olması

E. İflasa tabi kişiye karşı başvurulan takip yolunun değiştirebilmesi

(3) İflasta Yetki

A. Yetkili icra dairesi

B. Yetkili asliye ticaret mahkemesi

C. Yetkili iflas dairesi

(4) Genel İflas Yolu

A. Genel olarak

B. İflas takip talebi

C. İflas ödeme emri

D. İflas davası

     I. Davanın açılması

     II. Yargılama usulü

        1. Ödeme emrine itiraz edilmemişse

        2. Ödeme emrine itiraz edilmişs

     III. İflas kararı

     IV. İflas davasında muhafaza tedbirleri

     V. İflas harç ve giderleri

(5) Özel İflas Yolları

A. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolu

     I. İflas takip talebi

     II. Ödeme emri

     III. İflas davası

        1. Ödeme emrine itiraz edilmemesi ve şikayet yoluna başvurulmaması halinde iflas davası

        2. Ödeme emrine itiraz edilmesi ve şikayet yoluna başvurulması halinde iflas davası

B. Doğrudan doğruya iflas yolu

     I. Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflas

     II. Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflas

C. Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflası

     I. İflas talebi zorunluluğu

     II. İflasın ertelenmesi 

        1. Genel olarak

        2. İflas erteleme yargılaması

        3. İflas erteleme kararı ve sonuçları

     III. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

 

 

İFLASIN MÜFLİS BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 • İflasın borçlunun (müflisin) mal, alacak ve hakları

 hakkında doğurduğu hukuki sonuçlar

 • İflas masası
 • İflas masasına girecek mal, alacak ve haklar
 • İflas masasından çıkarılabilecek olan mal, hak ve alacaklar
 • İflasın müflisin tasarruf yetkisi üzerindeki sonuçları
 • Müflisin iflas masasına giren mal, hak alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması
 • Müflis aleyhindeki bazı takiplerin durması ve düşmesi
 • Bazı hukuk davalarının ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına kadar durması

 

 

 

İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

 

 • Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi
 • Faizlerin işlemeye devam etmesi
 • Geciktirici şarta veya belirsiz süreye bağlı alacakların durumu
 • Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi 
 • İflasta takas
 • Müflisin kefil olduğu borçlar
 • Müşterek borçluların aynı zamanda iflası
 • Müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu kısmen ödemiş olması
 • Kollektif şirket ve ortaklarının iflası
 • Komandit şirket ve komandite ortakların iflası
 • Adi ve rehinle alacakların sırası
 • Rehinli alacaklar
 • Adi alacaklar
 • Adi alacakların ödenme sırası
 • İmtiyazlı adi alacaklar
 • İmtiyazsız adi alacaklar

 

 

İFLAS MASASININ OLUŞMASI

 

 • Defter tutulması
 • İflas masasındaki malların muhafazası
 • Müflisin yükümlülükleri
 • Tasfiye şeklinin belirlenmesi
 • İflas tasfiyesinin tatili
 • Basit tasfiye usulünün uygulanması
 • Adi tasfiye usulünün uygulanması

 

            İFLAS MASASININ YÖNETİMİ

 

 • Genel olarak
 • Birinci alacaklılar toplantısı
 • İflas idaresi

 

İFLAS MASASI İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI

 

 • İflasta istihkak davaları
 • Malın iflas masasının elinde olması halinde istihkak davası
 • Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası
 • İflas masası alacaklarını tahsili
 • Acele satışlar
 • Alacakların incelenmesi
 • Sıra cetveli
 • Sıra cetvelinin düzenlenmesi
 • Sıra cetveline karşı başvuru yolları
 • Şikayet 
 • Sıra Cetveline İtiraz Davası
 • İflas masasına karşı açılan sıra cetveline itiraz davası (kayıt kabul davası)
 • Bir alacaklının diğer bir alacaklıya karşı açtığı itiraz davası (kayıt silme davası)

 

 

 • Alacakların geç bildirilmesi
 • İkinci alacaklılar toplantısı

 

İFLAS MASASI MALLARININ SATIŞI VE PARALARIN         PAYLAŞTIRILMASI

 

                  A. İflas masası mallarının satışı

    I. Satış usulünün belirlenmesi

   II. Satışın yapılması

                  B. Paraların paylaştırılması

     I. Pay cetveli ve son hesap

    II. Paraların dağıtılması

   III. Borç ödemeden aciz belgesi

   IV. Masaya yazdırılmamış olan alacaklar

 

İFLASIN KAPANMASI VE İFLASIN KALDIRILMASI

 

A. İflasın kapanması

I. Genel olarak

II. İflas kapandıktan sonra yeni mal bulunması

      B. İflasın kaldırılması

I. İflasın kaldırılması sebepleri

          II. İflasın kaldırılması usulü

          III. İflasın kaldırılmasının hükümleri

 

      İFLAS İDARE MEMURLARI

 

        A. İflas idare memurlarının atanması

 

      B. İflas idare memurlarının yetkileri

 

                C. İflas idare memurlarının görevleri

 

                D. İflas idare memurlarının sorumlulukları

 

                E. Sıra Cetveli Hazırlanması

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 07.05.2019 16:46:25 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi