Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

İcra ve İflas Mevzuatı Kaynaklı Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitim Programı

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, Daire Başkanlığı’na gelen görüş ve öneriler ile Daire Başkanlığı’nca resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtilmiştir.

Yapılan söz konusu duyurunun ikinci ekinde 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için “2 - Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” koşullarına yer verilmiştir.

Yapılan söz konusu duyuru EK-1’de 65 ana kod numaralı bölümünde 16 kalem halinde bilirkişilik alt uzmanlık alanları sayılmıştır. Bu alt uzmanlık alanlarından bir tanesi de İcra ve İflas Mevzuatı Kaynaklı Hesaplamalar (Kod: 65.05) şeklindedir. Yapılan duyuruda nitelikli hesaplamalar alanında en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak bilirkişiliğe müracaat için ayrı bir koşul belirtilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz söz konusu ihtiyaca cevap vermek için bu alanda 24 saatlik eğitim programı açmıştır.

Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda icra ve iflas mevzuatından kaynaklanan hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabileceklerdir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası


Program Tarihi

Daha sonra açıklanacaktır. (Cumartesi-Pazar-Pazartesi)


Program Süresi

Toplam eğitim 24 ders saatten oluşmaktadır.


Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Önlisans ya da lisans diplomasının aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 adet vesikalık fotograf
Ödeme dekontu (Ödeme kayıt sırasında da yapılabilir)


Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Kuyubaşı Şubesi (Şube No: 9866)

IBAN No
TR83 0001 2009 8660 0006 0001 35


Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)
Bu program için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır 


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Murat Topuz


Eğitmenler

Doç. Dr. İbrahim Aşık

Eğitmenlerin görev alacakları eğitim programları, akademik takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Program İçeriği

1 · Borç Ödemeden Aciz Vesikasına Konu Alacağın Tespiti

2 · Kayıt Kabul Davaları ve Bu Davalarda Alacak Hesabı

3 · Tasarrufun İptali Davalarında Alacak Hesabı

4 · Kayıt Silme Davaları ve Bu Davalarda Alacağın İncelenmesi

5 · İhalenin Feshi

6 · İpotekli Alacaklar

7 · Konkordato

8 · İflas Alacağı- Masa Alacağı Kavramları ve Bu Alacakların Hesaplanması

9 · İflasta Takasa Konu Alacak

10 · Üçüncü Şahıslardaki Alacakların Haczi

11 · İflas İdaresi Kavramı ve İflas İdaresinin Yetkileri

12 · Menfi Tespit Davaları ve Alacak Hesaplaması

13 · İstirdat Davaları ve Alacak Hesaplaması

14 · İstihkak Davaları

15 · Hacze İştirak ve İştirake Konu Alacağın Tespiti

16 · Sıra Cetveline İtiraz Davaları

17 · Muvazaalı Alacakların İcra İflas Hukukundaki Etkileri

18 · Borca Batıklık-Aciz Hali Kavramları

19 · İflas Sebebi Kavramı

20 · İflasta Depo Kararına Esas Alacağın Tespiti

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 03.05.2019 14:59:55 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi