Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitim Programı

Ayrıntılı bilgi ve önkayıt için

(530) 788 33 79 - (507) 230 11 66 - (553) 837 91 02 - (553) 837 91 03


Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı 09 Mart 2018 tarihinde 2. dönem bilirkişilik başvurularına ilişkin duyuru yaparak, Daire Başkanlığı’na gelen görüş ve öneriler ile Daire Başkanlığı’nca resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtilmiştir.

Yapılan söz konusu duyurunun ikinci ekinde 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar isimli Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için “2 - Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” koşullarına yer verilmiştir.

Yapılan söz konusu duyuru EK-1’de 65 ana kod numaralı bölümünde 16 kalem halinde bilirkişilik alt uzmanlık alanları sayılmıştır. Bu alt uzmanlık alanlarından bir tanesi de Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar'dır. Yapılan duyuruda nitelikli hesaplamalar alanında en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almak bilirkişiliğe müracaat için ayrı bir koşul belirtilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz söz konusu ihtiyaca cevap vermek için bu alanda 24 saatlik eğitim programı açmıştır.

Söz konusu eğitimi alanlar diğer koşulları da tamamlamak kaydı ile bilirkişiliğe başvurabilecek ve Bölge Kurulu’nca bilirkişiliğe kabul edilmesi durumunda borçlar hukukuna ilişkin mevzuatlardan kaynaklanan nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapabileceklerdir.

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Aile ve Miras Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılara 22 saat devam koşulunu sağlamaları şartıyla, Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.


Program Yeri

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası


Program Tarihi

Haziran 2019


Program Süresi

Toplam eğitim üç gün, 24 ders saatten oluşmaktadır.


Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)


Program İçeriği

(1) Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi

 • Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı
 • Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Malvarlıklarının Ayrımı
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Kişisel Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katılma Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Denkleştirme
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler ve Yargıtay Kararları

(2) Miras Mevzuatından Kaynaklı Konu ve Hesaplamalar

 • Miras Hukuku Mevzuatı
 • Mirasçılar / Yasal Mirasçılık
 • Derece (Zümre Sistemi)/ Zümre Sistemindeki Mirasçılar
 • Evlatlık Ve Alt Soyunun Kanuni Mirasçılığı
 • Eşin Mirasçılık Hakkı Ve Mirasta Mal Paylaşımı
 • Saklı Paylı Mirasçılar/ Saklı Pay Hesaplama
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi
 • Sağ Kalan Eşin Açtığı Katılma Alacağı Talebi
 • Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan/ Mirasçıların Devam Ettirdiği Katılma Alacağı Talebi
 • Tenkis Davası
 • Tenkis Davası Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme
 • Tenkiste Sıra
 • Tenkise Tabi Tasarruflar
 • Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi
 • Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisi
 • Mirasta Denkleştirme
 • Denkleştirme Ve Tenkis Arasındaki Farklar
 • Miras Mevzuatı Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler ve Yargıtay Kararları

Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 07.05.2019 15:14:50 tarihinde güncellenmiştir.

Sürekli Eğitim Merkezi